Graveyard goths sitting on somebody’s life, England, 1983. (source)

Graveyard goths sitting on somebody’s life, England, 1983. (source)